DEFINITIES

Leverancier: Elke overeenkomst gesloten tussen Driezen Computers BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-2260 Westerlo, Boerenkrijglaan, 81, België, BTW BE0459.806.922, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, handelend onder de naam Driezen IT  en IT Insights enerzijds, en een zakelijke (niet-consument )klant anderzijds, wordt beheerst door de onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen van worden afgeweken mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Driezen IT, IT Insights.

Klant: Onder de benaming ‘klant’ wordt begrepen: iedere private of rechtspersoon, die diensten en/of goederen afneemt van Driezen IT/IT Insights, als niet-consument, evenals iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt, met het oog op het stand komen en de uitvoering en afhandeling van een zakelijke transactie. Ingeval, bij wijze van afwijking van de zakelijke overeenkomsten, een private klant een bestelling plaatst als consument, doen deze algemene voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die aan de consument-klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving betrekkelijk de consumentenbescherming.

Art. 1 Offerte

Ingeval er bijzondere voorwaarden vermeld worden in een offerte, hebben deze ingeval van afwijkende bepalingen, altijd voorrang op de algemene voorwaarden, die van toepassing blijven voor het overige deel van de voorwaarden.  Een offerte is altijd ten titel van inlichting en bindt partijen pas, nadat de klant de offerte heeft goedgekeurd en dit door DriezenIT/IT Insights werd bevestigd.  Tenzij anders vermeld, is de geldigheidsduur 30 dagen vanaf offertedatum.

Art. 2 Bestelling

Door het plaatsen van een bestelling, erkent de klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald tot beloop van 25% van de aankoopsom.

Art. 3 SBO

SBO – special bid orders , kunnen eenmaal in uitvoering, niet geannuleerd worden.

Art. 4 Levering en installatie

 1. Goederen/diensten worden in de mate van het mogelijke geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn.

 2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 3. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de leverancier op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en dient, tenzij anders overeengekomen, hiertoe alle nodige voorbereidingen te treffen, zoals o.a. aanwezigheid van elektriciteit,  internet, documentatie, een bevoegd persoon, e.a.  . Indien een of meerdere van de noodzakelijke faciliteiten ontbreekt, kan aan de klant gevraagd worden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Driezen IT/IT Insights te vergoeden.

 4. Driezen IT/IT Insights kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht.In deze zin kan als overmacht begrepen worden, zonder dat deze opsomming beperkend is, uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van Driezen IT/IT Insights,het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, bliksem, overstroming,bedrijfsstoornis als gevolg van ongevallen, ziekte personeel, virussen, hackers,enz.Driezen IT kan niet verplicht worden de oorzaak van de ingeroepen overmacht te bewijzen.Ingeval van overmacht, behoudt Driezen IT/IT Insights het recht om bij voortduren van de overmacht, de overeenkomst op te schorten of bij langdurige overmacht,te ontbinden.

 5. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan Driezen IT worden gemeld. Na die termijn staat Driezen IT/IT Insights enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Driezen IT de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt Driezen IT/IT Insights uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 6. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is Driezen IT/IT Insights niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Driezen IT/IT Insights is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Driezen IT/IT Insights worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.  Driezen IT/IT Insights  draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De klant dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

 7. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van “franco” levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

 8. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment van verkoop van het goed.

Art. 5 Afhaling goederen

Ingeval de goederen worden afgehaald door de klant, verbindt deze er zich toe de goederen op te halen uiterlijk binnen de acht kalenderdagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn. Indien de klant de goederen niet heeft afgehaald binnen dit tijdsbestek, is Driezen IT/IT Insights gerechtigd de goederen te leveren en worden leveringskosten aangerekend.

Art. 6 Abonnementen

Overeenkomsten betreffende het leveren van diensten van Driezen IT/IT Insights in de vorm van abonnementen, worden altijd afgesloten voor onbepaalde tijd, met een minimum periode van één jaar. De facturatie gebeurt naar voorkeur van de klant, maandelijks, per kwartaal, semestrieel of jaarlijks, steeds bij de aanvang van de periode en de service is voorafgaand aan de diensten te betalen.

Een abonnement kan op ieder moment opgezegd worden, mits inachtneming van een opzegperiode van één maand voorafgaand aan de volgende facturatiedatum.

Hardware, eigendom van Driezen IT/IT Insights,welke met het oog op de dienstverlening bij de klant werd geplaatst, dient bij het beëindigen van het abonnement, ongeacht de reden van stopzetting, onmiddellijk terug ter beschikking gesteld van Driezen IT/IT Insights. Driezen IT/IT Insights is gemachtigd deze hardware op te halen, na eenvoudige kennisgeving, hetzij na telefonische afspraak, hetzij bij kennisgeving via mail, of ingeval deze communicatie fout liep, na schriftelijke kennisgeving.

Indien de inlevering of ophaling van deze hardware niet mogelijk was of door de klant verhinderd werd, is de klant een schadevergoeding verschuldigd ter waarde van een nieuw gelijkwaardig toestel. Deze schadevergoeding wordt invorderbaar bij gewone factuur van Driezen IT/IT Insights. Tijdens de duur van het contract, staat de klant in voor de verzekering van de vervangingswaarde bij eventuele schade.

Art. 6bis Microsoft cloud services

De klant handelt direct met Microsoft voor Microsoft cloud services. De Microsoft 365 / Azure infrastructuur draait bij microsoft in het datacenter. Op het moment dat de klant storingen ondervindt gaat Driezen IT samen met de klant naar Microsoft toegaan om te trachten storingen op te lossen. De klant machtigt ons om namens hem de algemene voorwaarden tussen de klant en Microsoft goed te keuren.


Art. 7 Betaling

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar.

 2. Ingeval van overschrijding van de op de factuur vermelde vervaldatum, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR.

 3. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van alle openstaande facturen en geeft Driezen IT/IT Insights het recht, na ingebrekestelling, alle verdere leveringen en overeenkomsten op te schorten ofte ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en deelleveringen terug op te halen.

 4. De geleverde goederen blijven eigendom vanDriezen IT/IT Insights tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten,intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

 5. Dit houdt in dat, zolang de uit hoofde van de aankoop verschuldigde betalingen aan Driezen IT/IT Insights niet in totaliteit is voldaan, de klant niet zal kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal, o.m. dat de klant de eigendom ervan niet aan derden zal kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.In uitvoering van deze bepaling, zal de klant Driezen IT/IT Insights ten allen tijd en op straffe van schadevergoeding bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe de nodige maatregelen te treffen om Driezen IT/IT Insights in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De klant zal Driezen IT/IT Insights verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst werden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

Art. 8 E-invoicing

Alle facturen worden elektronisch overgemaakt aan de klant, volgens het platform/e-mailadres door de klant opgegeven bij de bestelling of levering. Op uitdrukkelijk verzoek kan de factuur per post verzonden worden.

Art. 9 Opschorting/ontbinding overeenkomst

Wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Driezen IT/IT Insights het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Art. 10 Bevoegdheid inzake geschillen

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout gebracht worden.